×

Concurs – Director de Grădiniță

Domeniu de activitate: Educaţie

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune: Concurs – Director de Grădiniță

Data-limită de depunere a documentelor: 17.10.2020

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

COMUNICARE – competente comunicaționale

a. Comunicarea educatoare-copil
b. Comunicarea intre cadrele didactice
c. Comunicarea cu parintii

PROIECTARE – competente proiective

a. Planificarea si proiectarea activitatilor instructiv-educative
b. Planificarea si proiectarea curriculumului optional
c. Planificarea si proiectarea activitatilor extrascolare

MANAGEMENT EDUCATIONAL- competente manageriale

a. Asigurarea mijloacelor de invatamânt, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice
b. Organizarea si amenajarea mediului educational
c. Conducerea procesului didactic

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:Boboc Ana

Telefon:0 (265) 53051
E-mail: primariechirca@rambler.ru
Raion, oraș:s. Chirca, ANENII NOI
Adresa: S. Chirca r. Anenii Noi
Tip de angajare:Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

  • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
  • Au studii superioare universitare;
  • Au o vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
  • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vîrsta de 65 ani;
  • Cunosc limba română;
  • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizico şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
  • Nu au antecedente penale;
  • Nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.1), m)şi n) din Codul Muncii

PROIECTARE – competente proiective

a. Planificarea si proiectarea activitatilor instructiv-educative
b. Planificarea si proiectarea curriculumului optional
c. Planificarea si proiectarea activitatilor extrascolare

MANAGEMENT EDUCATIONAL- competente manageriale

a. Asigurarea mijloacelor de invatamânt, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice
b. Organizarea si amenajarea mediului educational
c. Conducerea procesului didactic

EVALUARE

a. Competente evaluative

-Elaboreaza instrumente de evaluare;
-Elaborarea unor instrumente alternative de evaluare, adecvate atât continutului, cât si obiectivelor propuse;
-Aplica instrumente de evaluare;
-Aplicarea unor probe de evaluare, in diferite momente ale procesului didactic, in functie de obiectivele evaluarii.

b. Inregistrarea si valorificarea rezultatelor copiilor

-Completeaza caietul de observatii asupra copiilor
-Inregistrarea periodica in caietul de observatii asupra copiilor, a aprecierii juste a performantelor acestora.
-Completeaza fisa de evaluare a copilului;
-Consemnarea in fisa psihopedagogica a copilului, cu responsabilitate, a unor date relevante despre dezvoltarea acestuia la sfârsitul prescolaritatii, pentru a oferi familiei si invtatorului informatiile necesare;
-Valorifica rezultatele;
-Revizuirea periodica a planificarii calendaristice sau saptamânale si ajustarea acesteia tinând cont de rezultatele evaluarilor initiale, continue sau sumative; identificarea masurilor ameliorative pentru copiii cu dificultati de invatare si a masurilor de dezvoltare pentru copiii cu performante.

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]

c. Descrierea responsabilitatilor postului

–  este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
– este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;

In acest scop, angajatul are urmatoarele obligatii:

•    sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
•    sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
•    sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
•    sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti.
•    sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
•    sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.
•    nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;
•    sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de lucru;
•    este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului;

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, responsabilitatile postului pot diferi.
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

5.    Conditiile de lucru ale postului
a.    Programul de lucru 8 ore si suplimentar când este nevoie.

[Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.]

b.    Desfasurarea activitatii
Educatoarea isi desfasoara activitatea intr-un mediu organizat, institutionalizat, in scoli publice sau particulare;
Unele activitati se desfasoara in aer liber, dincolo de spatiul gradinitei.
c.    Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, conferinte.

Documente ce urmează a fi prezentate::Copia buletinului de identitate:  DaCertificat medical:  DaCazier juridic:  DaCopia carnetului de muncă:  DaAlte documente necesare:  Copia/copiile/actului/actelor/de studii;
Curriculum vitae (conform modelului din anexa nr.2 a Regulamentului);
Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial.

Modalitatea de depunere a documentelor:Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

DOCUMENTE GENERALE · Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994 · Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000 · Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03 · Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial www.justice.md · Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 – 2020Educația 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. nr. 944 din 14 noiembrie 2014 · Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md Managementul Instituțiilor · Regulamentul – tip al instituției de învățămînt secundar general, aprobat prin ordinul nr. 547 din 13 august 2007. · Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 04 din 04 ianuarie 2011 · Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea, absolvirea și transferul elevilor în învățămîntul primar, gimnazial și liceal, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 718 din 24 iulie 2012 · Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013 · Standardele de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013 · Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu regim prelungit, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 798 din 11 iulie 2014 · Regulamentul de admitere în învățămîntul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 799 din 11 iulie 2014. · Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015 · Instrucțiunea de organizare a învățămîntului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015. · Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015. · Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățămîntul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015. · PLANUL – cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2015 – 2016. PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI · Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89 · Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013 · Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți FINANȚARE · Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” · Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.